Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

Положення про постійні комісії

УКРАЇНА

ТИВРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №14

1 грудня  2015 року                                                1 сесія 7 скликання

Про постійні комісії районної ради.

Відповідно до  п.2   ч.1   ст.   43,   ст..47   Закону   України   «Про   місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

1.Утворити постійні комісії районної ради 7 скликання:

1.1. 3 питань депутатської діяльності,взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно - територіального устрою.

1.2. 3 питань планування, фінансів та бюджету.

1.3. З питань економічного розвитку району та управління майном.

1.4. З питань гуманітарної та соціальної політики.

1.5. 3 питань землекористування, сільського господарства, охорони природи та раціонального використання надр.

2.Затвердити персональний склад постійних комісій районної ради (додаток 1)

3. Затвердити положення про постійні комісії районної ради 6скликання затвердити (додаток 2)

4.Рішення районної ради „Про положення про постійні комісії районної ради 6 скликання” від 16 грудня 2010 року №15 вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики та гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування (Бузін М.І.)

 

Голова районної ради                                          Я.Й. Красовський

 

Додаток 2

до рішення 2 сесіїрайонної ради

7 скликання  від  грудня 2015 року

Положення про постійні комісії районної ради 7 скликання

Це положення визначає функціональну спрямованість і загальний порядок організації роботи постійних комісій районної ради відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

І.Загальні засади.

1.1.Постійні комісії є органами районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

1.2.Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів на строк повноважень скликання для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, а також для сприяння проведенню в життя її рішень та здійсненню контролю за виконанням прийнятих радою рішень.

1.3.Постійні комісії всією своєю роботою сприяють безперервній і ефективній діяльності районної ради.

1.4.У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України. Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради.

1.5.Діяльність постійних комісій здійснюється на основі перспективних планів роботи, які затверджуються радою наприкінці попереднього або на початку поточного року.

1.6.Перелік постійних комісій районної ради, їх кількісний і персональний склад, а також голови постійних комісій затверджуються і обираються на першій сесії районної ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій

1.7.До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і заступник  голови районної ради.

2.Повноваження постійних комісій.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.1.Попередньо розглядають проекти планів та програм економічного і соціальною розвитку району, бюджету, звіти про виконання планів і бюджету, підготовляють по них свої висновки, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного спрямування, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні

2.2.Беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяють в організації їх виконання.

2.4.Перевіряють в межах своїх повноважень виконання райдержадміністрацією, установами і організаціями розташованими на території району рішень районної ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій;

2.5. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для  обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.6 Розглядають віднесенні до їх відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”

З.Організація роботи постійних комісій.

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання.

3.2.Засідання постійних комісій скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними якщо в них беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.3.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

3.4. Депутати працюють у постійних  комісіях на громадських засадах.

3.5.Постійні комісії районної ради проводять роботу за планом, який затверджується кожною комісією, ведуть облік своєї роботи.

3.6.Засідання постійних комісій районної ради є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших рад, представники державних і громадських органів, установ і організацій, органів громадської самоорганізації населення, представники засобів масової інформації.

3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.8.Комісія у питаннях,  які   належать  до її відання,  та  в   порядку,
визначеному     цим     положенням, Законами  України "Про     місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", " Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеві вибори”  та іншимизаконами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документів

3.9. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх віддання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників управлінь і відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ і давати їм рекомендації.

3.10. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через організаційний відділ  виконавчого апарату ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі обов’язково вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії . В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які матеріали і документи бажано мати з собою.

3.11. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата і місце проведення;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених, або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

-  порядок денний засідання;

-  розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

-  назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

-  результати голосування з питань порядку денного;

-  прийняті рішення , рекомендації, висновки.

3.12.Протокол засідання постійної комісії підписується головою  та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

3.13. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.14. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:

-          рішення - з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов’язків між її членами;

-          рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

-          висновки – з питань, які  вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення  або погодження радою.

3.15.  Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному сайті районної ради  і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3.16. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії в строк, який встановлений комісіями.

3.17. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій, президії Ради для попереднього обговорення

3.18. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію в організаційному відділі виконавчого  апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів для подальшої передачі в районний архів.

3.19. Постійні комісії районної ради у питаннях. внесених ними на розгляд ради, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.

3.20. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх  обов’язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію в порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

4.Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

4.1 Опублікувати в пресі проекти рішень з питань, що належать до її компетенції та звертатись до громадян та їх об’єднань з пропозицією, висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

4.2. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні ради.

4.3. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки до проектів рішень і готувати їх на розгляд районної ради.

4.4. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях районної ради звітів посадових осіб райдержадміністрації та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.

4.5. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до їх відання.

5.Обовязки постійної комісії

5.1. Якісно, відповідно до чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд.

5.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

5.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову, президію про хід виконання.

5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.Голова постійної комісії

- організовує роботу комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідання;

- дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в робочих групах, а також длявиконання інших доручень;

- запрошує  для  участі   в  засіданнях  комісії посадових  осіб,  представників  громадськихорганізацій, спеціалістів;

- організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії;

- інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи прийняті по реалізаціїрекомендацій комісії:

- інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради;

- виступає з доповідями чи співдоповідями на сесіях ради.

7.Заступник голови постійної комісії:

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученнями;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності

8. Секретар постійної комісії:

- організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

- веде діловодство постійної комісії;

- організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії;

- забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

- повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

9.Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій.

- Організаційно-методичне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради. Згідно розпорядження голови районної ради за кожною постійною комісією закріплюються працівник виконавчого апарату районної ради;

- Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок кошторису районної рад.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                          Л.А.Колісніченко