Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Положення про постійні комісії районної ради

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 рішенням 2 сесії

 районної ради 6скликання

 від 16.12.2010 року
 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії районної ради 6 скликання

 

Це положення визначає функціональну спрямованість і загальний порядок організації роботи постійних комісій районної ради відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

І.Загальні засади.

1.1.Постійні комісії є органами районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

1.2.Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, а також для сприяння проведенню в життя її рішень та здійсненню контролю за виконанням прийнятих радою рішень.

1.3.Постійні комісії всією своєю роботою сприяють безперервній і ефективній діяльності районної ради.

1.4.У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України. Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради.

І.5.Діяльність постійних комісій здійснюється на основі перспективних планів роботи, які затверджуються радою наприкінці попереднього або на початку поточного року.

1.6.Перелік постійних комісій районної ради, їх кількісний і персональний склад, а також голови постійних комісій затверджуються і обираються на першій сесії районної ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

І.7.До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і заступник  голови районної ради.

2.Повноваження постійних комісій.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.1.Попередньо розглядають проекти планів та програм економічного і соціальною розвитку території ради, бюджету, звіти про виконання планів і бюджету, підготовляють по них свої висновки.

2.2.Беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяють в організації їх виконання.

2.3.Підготовляють висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, а також з достроковим припиненням повноважень депутата.

2.4.Підготовляють за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради.

2.5.Здійснюють контроль за виконанням програм економічного і соціального розвитку і бюджету, проводять роботу по виявленню резервів і додаткових доходів бюджету та економного його витрачання.

2.6.Контролюють надходження та видатки резервного фонду.

2.7.Вносять раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності району.

2.8.Беруть участь у проведенні експертизи регіональних програм, у розгляді інших питань пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

2.9.Беруть участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони державного порядку, прав громадян на території району.

2.10.Беруть участь у роботі по роз'ясненню населенню законодавства, вихованню громадян у дусі суворого додержання законів, державної і трудової дисципліни.

2.11.Здійснюють контроль за дотриманням законодавства та рішень районної ради в питаннях виховання, освіти, професійного навчання, праці, побуту, відпочинку і охорони здоров’я молоді.

2.12.Ведуть роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку відповідних форм господарювання, житлового, комунального господарства та благоустрою, поліпшення побутового та іншого обслуговування населення.

2.13.Перевіряють в межах своїх повноважень виконання райдержадміністрацією, установами і організаціями розташованими на території району рішень районної ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради.

2.14 Розглядають віднесенні до їх відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”

 

З.Організація роботи постійних комісій.

3.1.Постійні комісії обираються районною радою на строк повноважень ради даного скликання. Голова, заступник, секретар та члени постійних комісій працюють на громадських засадах. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

3.2.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

3.3.Постійні комісії районної ради проводять роботу за планом, який затверджується кожною комісією, ведуть облік своєї роботи.

3.4.Засідання постійних комісій скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними якщо в них беруть участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.5.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням районної ради або її голови підготовлятися і розглядатися комісіями спільно. Спільно підготовлені і прийняті ними висновки і рекомендації підписуються головами відповідних комісій.

3.6.Засідання постійних комісій районної ради є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших рад. представники державних і громадських органів, установ і організацій, органів громадської самоорганізації населення, представники засобів масової інформації.

З.7.Всі питання в постійних комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії, які зберігаються у справах комісії, а по закінченню терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

Член постійної комісії зобов’язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки комісії, може внести їх у письмовій формі при обговоренні даного питання районною радою.

3.8.Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх віддання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників управлінь і відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ і давати їм рекомендації.

3.9.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії в строк який встановлений комісіями.

3.10.Постійні комісії районної ради у питаннях. внесених ними на розгляд ради, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.

3.11 У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх  обов’язків, районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію в порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

4.Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

4.1 Опублікувати в пресі проекти рішень з питань, що належать до її компетенції та звертатись до громадян та їх об’єднань з пропозицією, висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

4.2. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні ради.

4.3. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки до проектів рішень і готувати їх на розгляд районної ради.

4.4. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесіях районної ради звітів посадових осіб райдержадміністрації та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.

4.5. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до їх відання.

5.Обовязки постійної комісії

5.1. Якісно, відповідно до чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд.

5.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

5.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову, президію про хід виконання.

5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

                                                6.Голова постійної комісії                                                                                                                                                                                

- організовує роботу комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідання;

- дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в робочих групах, а також длявиконання інших доручень;

- запрошує  для  участі   в  засіданнях  комісії посадових  осіб,  представників  громадськихорганізацій, спеціалістів;

- організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії;

- інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи прийняті по реалізаціїрекомендацій комісії:

- інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради;

- виступає з доповідями чи співдоповідями на сесіях ради.

7.Заступник голови постійної комісії:

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученнями;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності

8. Секретар постійної комісії:

- організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

- веде діловодство постійної комісії;

- організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії;

- забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

- повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

 

9.Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій.

- Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.

- Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок кошторису районної рад.