Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Тиврівська районна дитячо-юнацька спортивна школа

Статут

Державну реєстрацію юридичної особи                    « ЗАТВЕРДЖЕНО »

              ПРОВЕДЕНО                                         рішенням 5 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 22.02.2007р.                     районної ради 5 скликання

Номер запису 11651020000000271                         від 12.01.2007 р.  №98

 

Державну реєстрацію юридичної особи                « ЗАТВЕРДЖЕНО »

             ПРОВЕДЕНО                                         рішенням 16 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 04.01.2013р.                          районної ради 6 скликання

Номер запису 1165105005000271                      20 грудня 2012 р.  №298

 

Державну реєстрацію юридичної особи               « ЗАТВЕРДЖЕНО »

              ПРОВЕДЕНО                                       рішенням 22 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 13.03.2014р.                         районної ради 6 скликання

Номер запису 1165105005000271                  28 листопада 2013 р.  №390

 

Державну реєстрацію юридичної особи                « ЗАТВЕРДЖЕНО »

              ПРОВЕДЕНО                                       рішенням 28 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 10.03.2015р.                          районної ради 6 скликання

Номер запису 11651050008000271                 07 серпня 2014 р.  №493

                                                                                 ______ М. І. Бузін

                                                                                                                                                                                                           " ЗАТВЕРДЖЕНО »                                                                                  рішенням 12 сесії Тиврівської

                                                                        районної ради 7 скликання

                                                                            22 грудня 2016 р.  №___

                                                                       _________Я. Й. Красовський

 

С Т А Т У Т

 

 «Тиврівська районна дитячо – юнацька

спортивна  школа»

    (в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Тиврів 2016 рік

 

 

С Т А Т У Т

Тиврівська районна дитячо – юнацька спортивна  школа

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

1.1. Цей Статут викладений в новій редакції відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Тиврівськоїрайонноїдитячо-юнацькоїспортивноїшколи.

1.1. Тиврівська районна дитячо-юнацька спортивна школа (далі за текстом – РДЮСШ) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю –  закладом фізичної культури  і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

1.2. Майно РДЮСШє об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.

Органом  управління РДЮСШ є Тиврівська районна рада.

1.3. РДЮСШ створена Тиврівською районною радою, яка є її засновником  (далі за текстом - Засновник).   

Головним розпорядником бюджетних коштівРДЮСШ є Відділу справах сім’ї  та молоді з питань фізичної культури та спортуТиврівської районної державної адміністрації (далі за текстом -Головний розпорядник).

Кошти Закладу не підлягають розподілу серед засновників та працівників (крім  оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.4. РДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства освіти та науки , молоді та спорту України інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями районної ради ,  Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу і цим Статутом.

1.5. Майно Закладу  є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ.

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Тиврівська районна дитячо-юнацька спортивна школа;

скорочене українською мовою: Тиврівська РДЮСШ.

2.2. Місце знаходження: 23300, Вінницька область, Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Тиверська буд. 32.

2.3. РДЮСШ здійснює свою діяльність на території Тиврівського району Вінницької області та на інших територіях.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. РДЮСШ є юридично особою, діє на підставі цього Статуту, який розроблений на основі Положення про  дитячо-юнацьку спортивну школу, має печатку і штамп.

3.2. РДЮСШ  повинна мати у штатному розписі не менше ніж вісім ставок тренера – викладача, а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення.  

3.3.  Відділення з певного виду спорту РДЮСШ включають: групи початкової підготовки, групи попередньої базової  підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки, групи підготовки до вищих досягнень.

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

4.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота в РДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, Мінмолодьспортом України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико - відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців РДЮСШ у спортивних змаганнях різного рівня.

4.2.  Навчальний рік у  РДЮСШ починається з 01 вересня.

Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору виходячи з своїх фінансових можливостей.

4.3.  Тривалість навчальної години в РДЮСШ становить 45 хвилин.

Тривалість одного заняття не може перевищувати:

- двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

- трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки;

- чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.

4.4. Режим щоденної роботи в РДЮСШ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором РДЮСШ, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією РДЮСШ та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету — представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним. Адміністрація РДЮСШ створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

4.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивних шкіл установлюються відповідно до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу та навчальних програм з видів спорту.

Наповненість груп початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний період корегується директором РДЮСШ і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

4.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік директор РДЮСШ подає відділу  у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури та спорту Тиврівської районної державної адміністрації до 25 серпня поточного року для затвердження.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором РДЮСШ за погодженням з відділом  у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури та спорту Тиврівської районної державної адміністрації до 01 вересня, а для груп початкової підготовки — до 01 жовтня поточного року.

Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються з відділом  у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури та спорту Тиврівської районної державної адміністрації.

4.7. До РДЮСШ приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до РДЮСШ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до РДЮСШ, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспорту України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я.

Переведення вихованців РДЮСШ відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у РДЮСШ у групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з відділом  у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури та спорту Тиврівської районної державної адміністрації. Вихованці можуть перебувати у РДЮСШ до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

4.8. Вихованці РДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

4.9. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період виходячи з своїх фінансових можливостей. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15—20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців — у цілодобових таборах.

4.10. РДЮСШ має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, відряджати на змагання та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Мінмолодьспорту України, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки — не більш як 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого наказом Мінмолодьспорту України, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік. РДЮСШ відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри, семінари та інші змагання.

4.11. Організація медичного супроводження підготовки вихованців РДЮСШ здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства освіти та науки , молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров'я України.

Лікар або середній медичний працівник РДЮСШ здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців РДЮСШ лікар або середній медичний працівник здійснює:

- контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

- відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

- облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

Робота медичних працівників РДЮСШ повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

 

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

5.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в РДЮСШ є: вихованці; тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці; батьки або особи, що їх замінюють; директор та його заступник.

5.2.  Вихованці РДЮСШ мають право на:

- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством освіти і науки України і Мінмолодьспорту України.

- добровільний вибір виду спорту;

- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

- безпечні та нешкідливі умови для навчання;

- користування матеріально-технічною, спортивною базою РДЮСШ;

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;

- забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;

- медичне та фармакологічне обслуговування;

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

- представлення в органах громадського самоврядування РДЮСШ;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.3. Вихованці РДЮСШ зобов'язані:

- поєднувати заняття в РДЮСШ з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

- виконувати положення антидопінгового законодавства;

- берегти державне, комунальне і особисте майно;

- додержуватися вимог цього Статуту, правил поведінки вихованця РДЮСШ.

5.4. Тренером-викладачем в РДЮСШ може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

5.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у РДЮСШ, мають право на:

- внесення керівництву РДЮСШ  та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву РДЮСШ та тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують  внутрішній трудовий розпорядок РДЮСШ;

 

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, семінарів інших органів самоврядування РДЮСШ, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів передбачених в кошторисі на утримання РДЮСШ;

- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

 - моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

5.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у РДЮСШ, зобов'язані:

- виконувати навчальні програми з видів спорту;

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців,захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

- берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців,які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

- вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

- додержуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку РДЮСШ, посадові обов'язки та накази і розпорядження керівництва РДЮСШ;

- брати участь у роботі тренерської ради РДЮСШ;

- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

5.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором РДЮСШ.

5.8.  Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором РДЮСШ згідно із законодавством і затверджується Головним розпорядником в межах кількості годин.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в  установленому порядку Мінмолодьспорту України за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.9. Тренери – викладачі відповідають за комплектацію та наповнюваність навчально-тренувальних груп.

5.10. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором РДЮСШ у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю України.

5.11. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад

бригади та регламент її роботи затверджує директор РДЮСШ на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з додержання вимог України.

 Тренери-викладачі РДЮСШ  підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспорту України.

5.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування РДЮСШ;

- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

 - захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

 

VI.  КЕРІВНИЦТВО СПОРТИВНОЮ ШКОЛОЮ

6.1. Безпосереднє керівництво РДЮСШ здійснює директор, який призначається на посаду Засновникомшляхом укладення контракту за результатами конкурсу та звільняється з посади згідно норм законодавства.

На посаду директора РДЮСШ призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти та науки , молоді та спорту України.

6.2.   Директор РДЮСШ:

- здійснює загальне керівництво РДЮСШ, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

- забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

- представляє РДЮСШ на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами РДЮСШ, укладає угоди, відкриває рахунки в органах Державного казначейства, банках;

- видає у межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання;

-  затверджує посадові інструкції працівників;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників ;

- установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам РДЮСШ та заступнику директора РДЮСШ з навчально-тренувальної роботи вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу ;

- несе відповідальність за виконання покладених на РДЮСШ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння РДЮСШ.

6.3. Заступник директора РДЮСШ з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи тренером-викладачем не менше трьох років, призначається та звільняється директором РДЮСШ за погодженням з Головним розпорядником коштів.

6.4.   Заступник директора РДЮСШ з навчально-тренувальної роботи:

- підпорядковується директору ДЮСШ;

- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

- організовує роботу інструкторів-методистів;

- здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

- несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

-  організовує роботу, з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

6.5.  Технічний працівник РДЮСШ:

- здійснює підтримку належного санітарного стану і порядку РДЮСШ здійснює провітрювання приміщень, вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі.;

- прибирає закріплені за ним спортивні об’єкти;

- дотримується правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

6.6. У РДЮСШ може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

6.7.         З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у РДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада РДЮСШ:

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності РДЮСШ;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- вносить керівництву РДЮСШ пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю РДЮСШ.

Засідання тренерської ради РДЮСШ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

6.8. Органом громадського самоврядування РДЮСШ є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу РДЮСШ скликаються не рідше одного разу на рік.

6.9. У період між загальними зборами може діяти рада РДЮСШ, діяльність якої регулюється її Статутом.

Рада РДЮСШ розглядає питання щодо перспективного розвитку РДЮСШ, надає

допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

6.10. У РДЮСШ за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

6.11.   Обов’язки головного бухгалтера:

- веде бухгалтерський облік, відповідає за стан фінансової дисципліни та звітність РДЮСШ, планування фінансової діяльності;

- співпрацює з фінансовими, податковими, казначейськими органами, торговельними, посередницькими організаціями та іншими установами/організаціями;

- веде роз’яснювальну роботу серед тренерів –викладачі по правильному і своєчасному оформленню звітних документів, а також правильному застосуванні норм відрядження, харчування спортсменів та тренерів і суддів, оплати їх роботи;

- виконує окремі доручення директора РДЮСШ.

 

VIIОРГАНИ УПРАВЛІННЯ РДЮСШТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

7.1. До компетенції Засновниканалежить:

- затвердження та внесення змін до Статуту РДЮСШ;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- призначення директора РДЮСШ шляхом укладання контрактуза результатами конкурсу , звільнення директора РДЮСШ з підстав передбачених законодавством  ;

- вжиття заходів дисциплінарного впливу до директора РДЮСШ за виконання покладених на РДЮСШ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в оперативне управління, користування РДЮСШ;

- контроль за використанням та збереженням майна, щоє об'єктом права спільної влатності  територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  РДЮСШ,  її ліквідацію, затвердження  ліквідаційного балансу;

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи РДЮСШ.

7.3.До компетенції Головного розпорядникаРДЮСШ належать :

- здійснення управління бюджетними коштами;

- затвердження планів діяльності РДЮСШ і звітів про їх виконання;

- затвердження штатного розпису РДЮСШ;

- затвердження кошторису РДЮСШ, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

- участь в установленому порядку в проведенні державної акредитації РДЮСШ;

- погодження порядоку та напрямків використання надходжень РДЮСШза надання платних послуг;

 -організаціята забезпечення на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту;

- контроль заорганізацієюта ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства;

- внесення подання Засновку про встановлення надбавки, премії матеріальної допомоги директору РДЮСШ;

 - внесення подання щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до директора

РДЮСШ за виконання покладених на РДЮСШ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в оперативне управління, користування РДЮСШ;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва РДЮСШта впровадження інвестиційних проектів.

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 8.1. Фінансово - господарська діяльність РДЮСШ проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту і не спрямована на отримання прибутку.

8.2. Фінансування РДЮСШ здійснюється за рахунок коштів районного бюджету,  благочинних внесків, грантів, дарунків,  а також за рахунок надходжень не заборонених законодавством України.

8.3. Власними надходженнями РДЮСШ є:

- кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» та Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 року №3042/1030/936 «Про затвердження порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;

- благочинні внески;

- гранти та дарунки;

  - інші надходження.

8.4. Власні надходження РДЮСШ використовуються для проведення заходів, пов’язаних з її основною діяльністю і вирішення питань соціального розвитку тощо. Вищевказані кошти витрачаються по кошторису, який затверджується Головним розпорядником.

8.5. РДЮСШ  у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- розпоряджатися коштами, одержаними від діяльності відповідно до цього Статуту, згідно із затвердженим кошторисом;

- модернізувати власну  матеріально-технічну  базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства України та цього Статуту;

- складати штатний розпис і визначати посадові оклади працівників  /штатний розклад/ в межах фонду заробітної плати, виходячи із обсягу роботи і навчально-тренувального процесу;

- встановлювати працівникам надбавку за високу якість виконання важливих робіт, спортивні досягнення, збереження основного складу вихованців в групах та інш. / в межах фонду оплати праці/;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству України і цьому Статуту.

8.6. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи РДЮСШ за відсутності власної спортивної бази можуть надаватись в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди). Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається  відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Майно РДЮСШ складається з основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей, які знаходяться на балансі РДЮСШ.

8.8. Майно РДЮСШ належить до спільної власності територіальної громадсіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплюється за ним Засновником на праві оперативного управління.

8.9. Реалізуючи право оперативного управління РДЮСШ володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Статуту.

8.10. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у Закладунадлишкове майно, що не використовується Закладом, та майно, що використовується ним не за призначенням.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Закладу.

8.11. Відчуження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать до основних фондів Закладу та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплені за Закладомна праві оперативного управління, здійснюється у порядку, встановленому рішеннями Засновника.  

ІХ. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

9.1. РДЮСШ за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти   із   спортивними   організаціями   інших   країн,   брати   участь   у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними   делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

9.2. РДЮСШ має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

9.3. За наявності відповідних умов РДЮСШ може здійснювати прийом іноземних делегацій.

Х. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ПОРЯДОК ОБЛІКУТА ЗВІТНОСТІ

 10.1. РДЮСШ повинна мати та вести  документацію згідно переліку, затвердженому Мінмолодьспорту України у України та іншу необхідну документацію.

 10.2. РДЮСШ веде у встановленому порядку діловодство та бухгалтерський облік, статистичну та бухгалтерську звітність.

ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

10.3. РДЮСШ   повинна мати та вести наступну документацію:

- Статут,  довідку про державну реєстрацію;

- Накази та розпорядження з основної діяльності РДЮСШ

- Штатний розпис;

- Кошторис або план використання коштів;

- Накази з особового складу, особові справи працівників;

- Посадові інструкції, книга обліку трудових книжок, журнали обліку вхідної та вихідної документації;

- Інструкції з техніки безпеки, журнал обліку нещасних випадків, журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки, охорони праці;

- Протоколи загальних зборів  РДЮСШ;

- Річний план роботи;

- Календарний план змагань та навчально-тренувальних зборів; тарифікаційні списки тренерів;

- План комплектування;

- Особисті картки спортсменів, тренерів;

- Заяви вихованців та батьків;

- Книгу обліку і видачі свідоцтв про закінчення РДЮСШ;

- розклад занять, затверджений директором  РДЮСШ;

- списки спортсменів-учнів, затверджені наказом на навчальний рік до 01 вересня (групи початкової підготовки до 01 жовтня), списки груп, затверджені засновником;

- табель обліку робочого часу працівників РДЮСШ;

- журнали обліку роботи тренерів-викладачів;

- річні плани навчально-тренувальних занять навчальних груп;

- індивідуальні плани підготовки спортсменів-учнів груп спортивного удосконалення і вищої спортивної майстерності, затверджені директором школи;

- плани навчально-тренувальних занять;

- особові справи працівників.

10.4. РДЮСШ веде у встановленому порядку діловодство і бухгалтерський облік, статистичну та бухгалтерську звітність.

10.5. РДЮСШ щорічно надає звіти за формою 5 ФК.

 

ХІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться при змінах чинного законодавства України або за рішенням Засновника.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються згідно вимог чинного законодавства України.

11.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

12.1. Припинення діяльності РДЮСШ здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

В разі реорганізації чи ліквідації закладу активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

12.2. У разі реорганізації РДЮСШ вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

12.3. Ліквідація РДЮСШ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію РДЮСШ.

12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості РДЮСШ та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію РДЮСШ.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління РДЮСШ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно РДЮСШ і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені РДЮСШ, що ліквідується.

12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

12.8. Працівникам РДЮСШ, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

12.9. РДЮСШ є таким, що припинила свою діяльність, з моменту проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

    Голова районної ради                                          Я.Й.Красовський