Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Тиврівська дитяча музична школа

Статут

       «ЗАРЕЄСТРОВАНО»                                    « ЗАТВЕРДЖЕНО»

Тиврівською районною радою                 Відділом  культури

Рішення 3 сесії 4 скликання                     Тиврівської райдержадміністрації

від 20 червня 2002р.                                 від 17 червня 2002р.

Голова районної ради                               начальник відділу культури

 В.Г. Гензьора                                                                   Л.Г.Захарчук

 

                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                        рішенням 25 сесії Тиврівської

                                                        районної ради 6 скликання

                                                      від 20.03.2014 р. № 431

                                                                                 М. І. Бузін

 

                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                              рішенням 12 сесії Тиврівської

                                                                районної ради 7 скликання

                                                                  від 22.12.2016р. р. № _____

                                                                                Я. Й. Красовський

 

 

С Т А Т У Т

 

«Тиврівська  дитяча музична школа»

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

смт.Тиврів 2016 рік

 

 

 

 

 

 

                                                    С Т А Т У Т

Тиврівської  дитячої музичної школи

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

1.1. Цей Статут викладений в новій редакції відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Тиврівської дитячої музичної школи.

1.2. Тиврівська дитяча музична школа (далі за текстом – заклад) належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти та має статус державного закладу освіти.

1.3. Майно закладує об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.

1.4. Заклад створений Тиврівською районною радою, яка є йогозасновником  (далі за текстом – Засновник)

1.5. Майно закладу  є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.

1.6. Органом  управління закладом є Тиврівська районна рада.

1.7. Організаційно-методичне керівництво закладом здійснює сектор культури і туризму Тиврівської райдержадміністрації.

Заклад обслуговується централізованою бухгалтерією при секторі культури і туризму Тиврівської райдержадміністрації.

Кошти Закладу не підлягають розподілу серед засновників та працівників (крім  оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.8. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.9. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю,  а  для найбільш обдарованих учнів - до вибору професії в галузі культури та  мистецтва.

1.10. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

1.11. Цей статут розроблений на підставі Положенняпро початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994, і є документом, який регламентує діяльність закладу.

1.12. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) і цим статутом.

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Тиврівська дитяча музична школа;

2.2. Місцезнаходження: 23300, Вінницька область, Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Тиверська, буд. 16.

2.3. Заклад здійснює свою діяльність на території Тиврівського району Вінницької області та на інших територіях.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ  ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1.Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий та інші штампи.

3.2. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

3.3. Основними завданнями закладу є:

-        виховання громадянина України;

-        вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

-        виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

-        естетичне виховання дітей та юнацтва;

-        навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

-        створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

-        задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-        пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

-       задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

3.4. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів i здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичне, хореографічне, хорове) та відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, класичного танцю, народного танцю, бального танцю та інші).

3.5. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються директором закладу. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання визначаються та затверджуються директором закладу.

3.6. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження з Засновником.

3.7. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з Засновником.

3.8. Заклад, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

3.9. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій  відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.10.Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором закладу і є підставою для проведення атестації.

     Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.11. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

3.12. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу.

3.13. Заклад проводить прийом учнів віком від 5 років. Термін навчання (без врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності) від 6 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури і туризму України, або обраних закладом для організації навчально-виховного процесу.

3.14. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури i туризму України.

3.15. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати  за окремим планом, затвердженим директором закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

4.2. У період епідемій  заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної влади.

4.3. Заклад працює за річним планом роботи.

4.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

4.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Академії педагогічних наук України.

4.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

-             Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

-      індивідуальні та групові уроки;

-     репетиції;

-     перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

-     лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

-     позаурочні заходи.

4.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділами закладу.

4.8. Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:
-     віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
-     віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
-     старшого віку - 45 хвилин.
-     Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

-     Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником директора закладу з навчальної роботи.

4.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених діючим законодавством.
4.10. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України.
Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

4.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури і туризму України.

4.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

413. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків,  вирішуються  директором  закладу  на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

4.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня  наступного навчального року.

4.15. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.

4.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок.

4.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).

4.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”.

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів.

4.19. За рішенням директора закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

4.20. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

 

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

-        учні;

-        директор, заступники директора;

-        викладачі, концертмейстери;

-        бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

-        батьки або особи, які їх замінюють;

-        представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

5.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

-        здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

-        добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

-        навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

-        безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

-        користування навчальною базою закладу;

-        участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

-        повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

-        вільне вираження поглядів, переконань;

-       захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.3. Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора.

5.4. Учні закладу зобов’язані:

-        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

-        підвищувати загальний культурний рівень;

-        дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

-        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-        дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-       дотримуватися вимог статуту.

5.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі.

5.6. Педагогічні працівники закладу мають право на:

-       внесення керівництву закладу та органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

-       вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

-       участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-       вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

-       захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

-       соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

-        об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

5.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

-       виконувати навчальні плани та програми;

-       надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

-       сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

-       здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

-       дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

-       берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

-       виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

-       виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-       постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-       проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

-       вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

-       дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

-       брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень,  відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-       виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державногоуправління, до сфери управління яких належить заклад.

5.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної роботи.

5.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

5.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється директором закладу згідно із законодавством.

 Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділів здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється директором.

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

5.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

-       обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

-       звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

-       брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-       захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

VI. КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДОМ.

6.1. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади)  Органом управління шляхом укладання контракту відповідно до чинного законодавства України.

Директором закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.

6.2. Директор закладу:

-        здійснює безпосереднє керівництво закладом;

-        створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

-        організовує навчально-виховний процес;

-        забезпечує контроль за виконання навчальних планів і програм, якістьзнань, умінь та навичок учнів;

-        створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

-        забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

-        організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;

-        погоджує з завідувачем сектору культури і туризму розміринадбавок, доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам закладу відповідно до законодавстваУкраїни;

-        представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

-        дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

-        забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-        застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

-        затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

Заступник директора з навчальної роботи, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором закладу відповідно до законодавства, за погодженням з завідувачем сектору культури і туризму. Технічний персонал призначається та звільняється з посад директором закладу.

6.3. Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

За відсутності директора обов'язки голови виконує заступник директора з навчальної роботи.

Обов'язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

6.4. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

6.5. Педагогічна рада закладу:

-розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

-обговорює заходи,  які забезпечують високий рівень навчально-виховної і  методичної роботи;

-заслуховує та обговорює  доповіді,  звіти  директора  закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

-розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають  організацію  та  зміст   навчально-виховної роботи закладу;

-визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

-приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

-обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

-порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

-вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

6.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та  кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

6.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

6.8. Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради закладу визначається  загальними  зборами трудового колективу.

До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.

6.9. У закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

6.10. Керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського  самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству України.

6.11. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

 

VII. ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ.

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до законодавства та цього статуту.

7.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та плати за навчання учнів.

Основним джерелом фінансування закладу є кошти районного бюджету.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання типових навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладу додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

7.3. Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений обласною державною адміністрацією, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

-                       штатний розпис;

-                       середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

-                       кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин;

-                       сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, визначених 57 статтею Закону України “Про освіту” та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

7.4. Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,діти військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків, діти, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції, діти, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції,здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Додаткові пільги з плати за навчання визначаються рішенням Засновника.

7.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

-                       кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 796 (із змінами і доповненнями), та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (далі - Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.10 № 736/902/758 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.10 за № 1196/18491;

-     кошти гуманітарної допомоги;

-     добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

-     кредити банків;

-     інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, за погодженням з Засновником.

Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

7.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, звільняються від оподаткування.

7.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

-     самостійно розпоряджатися коштами, одержаними  від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту;

-     користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

-     розвивати власну матеріальну базу;

-     володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього статуту;

-     виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому статуту.

7.8. Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальної громадсіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплюється за ним Засновником на праві оперативного управління.

Для проведення навчально-виховної роботи закладу безоплатно надається приміщення.

7.9. Реалізуючи право оперативного управління заклад володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Статуту.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у Закладунадлишкове майно, що не використовується Закладом, та майно, що використовується ним не за призначенням.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Закладу.

7.10. Відчуження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать до основних фондів Закладу та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплені за Закладомна праві оперативного управління, здійснюється у порядку, встановленому рішеннями Засновника.

7.11. Директор Закладунесе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Закладом майна.

7.12. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди Закладу, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.13. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

7.14. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках сектору культури і туризму районної державної адміністрації. Ведення бухгалтерського обліку  здійснюється через централізовану бухгалтерію закладів культури (або самостійно).

7.15. Ведення діловодства та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

VIII. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.

8.1. Заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

9.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.3. Засновник приймає рішення щодо:

-  відчуження, списання, переобладнання та реконструкції  майна;

-надання майна в позику,  заставу, оренду;

- призначення, звільнення директора;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  закладу шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації;

- здійснює контроль за використанням та збереженням майна, щоє об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району;

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи закладу.

9.4. До компетенції сектору культури і туризму Тиврівської райдержадміністраціїналежить:

- здійснення управління бюджетними коштами;

- затвердження планів діяльності закладу і звітів про їх виконання;

- затвердження штатного розпису закладу;

- затвердження кошторису закладу, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

-організаціята забезпечення на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту;

- контроль  організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства.

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи закладу.

 

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться при змінах чинного законодавства України або за рішенням Засновника.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються згідно вимог чинного законодавства України.

10.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

ХI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

11.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

11.2. У разі реорганізації закладу вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

  В разі реорганізації чи ліквідації закладу активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

    Кошти закладу не підлягають розподілу серед засновників та працівників (крім  оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску).

11.3. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію закладу.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості закладу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію закладу.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені закладу, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

11.8. Працівникам закладу, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Заклад є таким, що припинила свою діяльність, з моменту проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Голова районної ради                                             Я.Й.Красовський