Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Центр первинної медико-санітарної допомоги

Статут закладу

СТАТУТ

Затверджено Рішенням 2 сесії Тиврівської районної ради 6 скликання 16 грудня 2010 року

Затверджено Рішенням 12 сесії Тиврівської районної ради 6 скликання 21 червня 2012 року

Затверджено Рішенням 18 сесії Тиврівської районної ради 6 скликання 04 квітня 2013 року

Затверджено Рішенням 23 сесії Тиврівської районної ради 6 скликання 25 січня 2014 року

Затверджено Рішенням 6 сесії Тиврівської районної ради 7 скликання 23 червня 2016 року

 

Затверджено Рішенням 12 сесії Тиврівської районної ради 7 скликання 22 грудня 2016 року

 

СТАТУТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут викладений в новій редакції відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність комунальногозакладу«Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

1.2. Комунальний заклад «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров'я Тиврівської районної ради Вінницької області, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Тиврівського районну Вінницької області, далі – населення.

1.3. Центр створенийрішенням 2 сесії Тиврівської районної ради6 скликання від 16 грудня 2010 року № 35 «Про створення комунальної некомерційної неприбуткової установи – «Тиврівський районний медичний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Тиврівською районною радою, яка є його засновником  (далі - Засновник).  

1.3. Майно Центру є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, який  є правонаступником  комунального закладу  «Тиврівський центр первинної  медико - санітарної допомоги».

1.4. Органом  управління Центром є Тиврівська районна рада.

1.6. Координацію діяльності Центру здійснює Тиврівська районна державна адміністрація.

Тиврівська районна державна адміністрація є головним розпорядником коштів Центру.

Кошти Закладу не підлягають розподілу серед засновників та працівників (крім  оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальний заклад «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

скорочене українською мовою:КЗ «Тиврівський РЦПМСД»;

у разі необхідності:

повне російською мовою: Комунальное учреждение «Тывровский районный центр первичной медико-санитарной помощи»;

скорочене російською мовою: КУ «Тывровский РЦПМСП»;

повнеанглійськоюмовою: Communal institution «Tyvrivsky district central primary health care»;

скороченеанглійськоюмовою: CI «Tyvrivsky DCPHC».

2.2. Місцезнаходження: будинок 16, площа Перемоги,  смт. Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область, 23320.

 2.3. Види господарської діяльності закладу - медична діяльність надання амбулаторної медичної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини.

2.4. Центр проводить профілактичні огляди населення в тому числі декретованих груп серед прикріпленого населення.

 2.5. Центр надає медичні послуги у відповідності до чинного законодавства України.

 2.6. Центр обслуговує основні контингенти району - працівників сільського господарства, підприємств громадського харчування, торгівлі, дитячих дошкільних закладів та шкіл, неорганізоване доросле та дитяче населення.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення на території Тиврівського району заходів, спрямованих на:

3.2.Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

3.2.1. Забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2.2. Надання організаційно - методичної допомоги та координація процесу впровадження у практику роботи установ первинної медико-санітарної допомоги формулярної системи.

3.3. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

3.4.Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Тиврівського району, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

3.5. Організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

3.6. Підвищення якості та об'єму профілактичної роботи.

3.7. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики-сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

3.8. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

3.9. Забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Тиврівського району із закладами охорони здоров'я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

3.10. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

3.11. Забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

3.12. Впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.13. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів для надання медичної допомоги;

3.14. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

3.15. Участь у проведенні інформаційної та освітньо – роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

3.16. Організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

3.17. Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

3.18. Координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги;

3.19. Визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги населенню та шляхів їх вирішення;

3.20. Розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги Тиврівського району та план заходів по профілактиці найчастіше виникаючих захворювань;

3.21. Проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

3.22. Визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.23. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

3.24. Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

3.26. Широке впровадження у практику нових методів діагностики, лікування та профілактики.

3.27. Придбання, зберігання, перевезення, використання, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку Iтаблиці IIта списку Iтаблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці IIта списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

3.27. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення, вивчення та аналіз стану захворюваності населення.

3.28. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру.

3.29. Охорона материнства та дитинства.

3.30. Медична практика

3.31. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

3.32. Організовує ранні виявлення і своєчасне взяття на диспансерний облік хворих із захворюванням серцево-судинної системи, онкологічною патологією, туберкульозом та інше.

3.33. Проводить лікарсько-трудові експертизи, своєчасно направляє хворих МСЕК.

3.34. Розвиток матеріально-технічної бази Центру та його структурних підрозділів, сприяння розвитку нових форм, надання медичних послуг, утому числі на платній основі.

3.35. Проводить планову фінансову діяльність.

3.36. Забезпечує проведення господарської діяльності закладів, а саме:

- матеріально - технічне оснащення;

- проведення поточних і капітальних ремонтів та інше.

3.37. Веде затверджені форми медичної документації, надає оперативну інформацію та статистичну звітність.

3.38. Аналізує і контролює результати роботи персоналу.

3.39. Надання медичної допомоги, передбаченої цим статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України здійснюється на платній основі, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.40. Надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та  членам їх родин, застрахованим громадянам, на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.41. Надання безоплатних медичних послуг вдома здійснюється лише у разі, коли пацієнт, який звернувся за одержанням таких послуг, за станом здоров’я чи з іншої поважної причини не може прибути до кабінету обраного лікаря загальної практики чи іншого медичного працівника, який надає первинну медичну допомогу.

3.42.Надання нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно чинного законодавства України.

3.43.Здійснення інших видів діяльності у порядку передбаченому чинним законодавством України.

3.44.Центр може бути базовим лікувально-профілактичним закладом для вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

4.1. Центр є юридичною особою публічного права.

4.2. Центр є неприбутковою установою.

4.3. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я ", господарського та цивільного кодексів України, Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Постановою КМ України від 17.10.2008 р. № 921, Постанов КМ України, загальнообов'язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, рішень медичної ради Центру цього Статуту.

4.4. Центр користується майном, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району на праві оперативного управління закріпленим за ним Засновником.

4.5. Центр здійснює господарську діяльність.

4.6. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.8. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.9. Держава та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

4.10. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.11. Центр має право вступати до асоціації та інших професійних, громадських об'єднань за погодженням з Уповноваженим органом управління.

 

5. ПРАВА ЦЕНТРУ.

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Центр планувати свою діяльність згідно з плановими завданнями Уповноваженого органу управління, контрольними показниками; визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку і відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.

5.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітального ремонту основних фондів з дозволу Засновника.

5.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

5.2.2. Закуповує матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального           

страхування;

5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

5.2.5. Встановлює в межах фонду заробітної плати посадові оклади відповідно до наказів МОЗ України.

5.2.6. Визначає потребу в ресурсах і закуповує їх централізовано, виходячи з ліміту в фонді на них.

5.2.7. Оскаржує у господарському суді з вимогою відшкодовувати збитки  нормативні акти, прийняті вище стоячими органами охорони здоров'я, які зачіпають інтереси Центру і наносять йому збитки.

5.2.8.Формує фонди матеріального стимулювання.

5.2.9. Головний лікар Центру та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

6.ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ.

6.1. Центр зобов’язаний:

6.1.1. Надавати кваліфіковану медичну допомогу в межах компетенції і відповідно до матеріально-технічного забезпечення.

 6.1.2. Забезпечувати виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

6.1.3. Забезпечувати своєчасну оплату відрахувань згідно з чинним законодавством.

 6.1.4. Утримання у  належному  стані  рухомого  і  нерухомого майна.

6.1.5. Створювати належні умови для високо продуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки , та протипожежної безпеки , соціального страхування, виконання колективного трудового договору.

 6.1.6. Здійснювати заходи по вдосконаленню організації праці та заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці так і в загальних підсумках роботи центру, забезпечити економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками центру.

 

7. УПРАВЛІННЯ.

7.1. До компетенції Засновника належить:

- затвердження та внесення змін до Статуту Центру;

- призначення, звільнення головного лікаря Центру;

- преміювання головного лікаря Центру, встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги, надання дозволу на роботу за сумісництвом;

- вжиття заходів дисциплінарного впливу до головного лікаря Центру за виконання покладених на Центр завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в оперативне управління Центру;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду, реконструкцію та капітального ремонту майна;

- контроль за утриманням у  належному  стані майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Центру,  його ліквідацію, затвердження  ліквідаційного балансу;

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України.

7.2. До компетенції Тиврівської районної державної адміністраціїналежить:

- здійснення управління бюджетними коштами;

- затвердження планів діяльності Центру і звітів про їх виконання;

- затвердження штатного розпису Центру;

- затвердження кошторису Центру, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

- організація та забезпечення на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту;

- контроль  організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва Центрута впровадження інвестиційних проектів;

- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України.

7.3. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

7.4. Безпосереднє керівництво Центру здійснює головний лікар Центру, який призначається на посаду (звільняється з посади)  Органом управління шляхом укладання контракту відповідно до чинного законодавства.

7.5. Головний лікар Центру:

7.5.1. Безпосередньо підпорядковується Тиврівській районній раді, Тиврівській районній державній адміністрації  та вищестоящому органу охорони здоров'я (Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

7.5.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

7.5.3. Розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до законодавства та цього Статуту.

7.5.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

7.5.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

7.5.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту.

7.5.7. Призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління та розподіляє обов'язки між ними.

7.5.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Тиврівської райдержадміністрації.

7.5.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

7.5.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.11. Встановлює працівникам крім заступника Центру розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

7.5.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

7.6. Головний лікар Центру, його заступник та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

7.7.Головний лікар Центру, його заступник та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

7.8. Адмінстрація центру забезпечує :

7.9.1. Тісні взаємозв'язки з іншими лікувально - профілактичними закладами, а також службами охорони здоров'я по наданню медичної допомоги населенню.

7.8.2. Постійне вдосконалення форм, методів профілактичної роботи, діагностики та лікування хворих виходячи з потреб населення реальних умов господарювання.

7.8.3.Комфортні побутові та психоемоційні умови в структурних підрозділах.

7.8.4.Своєчасне та якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських процедур, лікарських призначень.

7.8.5. Високу якість обслуговування хворих.

7.8.6. Дотримання санітарних норм та правил експлуатації інструментарію та обладнання, а також санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму Закладу.

7.8.8. Безперебійну роботу медичної апаратури, машин, механізмів, інженерно - технічних мереж та споруд, своєчасний метрологічний контроль вимірювальних приладів.

7.8.9. Безперебійне забезпечення необхідними засобами, матеріалами медичного та господарського призначення.

7.8.10. Дотримання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

 

8. ПРИМІРНА СТРУКТУРА.

Структурними підрозділами Центру є:

8.1. Адміністративно-господарчий відділ;

8.2. Консультативно – профілактичний відділ;

8.3. Відділ бухгалтерського обліку і звітності;

8.4. Інформаційно-аналітичний відділ;

8.5.Лікувально-профілактичні підрозділи: (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти):

8.5.1. Тиврівська амбулаторія загальної практики   сімейної медицини:

Місце знаходження діяльності: Вінницька область, Тиврівський район,смт.. Тиврів, вул. Шевченка, 2 a

Фельдшерські пункти :

-          Бушинський фельдшерський пункт 

Вінницька область,Тиврівський район, с. Бушинка, вул.. Жовтнева, 4
          -  Василівський фельдшерський пункт

Вінницька область,Тиврівський район, с. Василівка, вул. Квіткова, б/н

-           Гришовецький фельдшерський пункт

Вінницька область,Тиврівський район, с.  Гришівці,  вул. Леніна, 23/4

-           Дзвониський фельдшерський пункт

Вінницька область,Тиврівський район, с. Дзвониха, вул. Маліновського, 30

-           Довгополівський фельдшерський пункт

 Вінницька область, Тиврівський район,  с. Довгополівка, вул. Першотравнева, 27«а»

-          Жахнівський фельдшерський пункт

 Вінницька область, Тиврівський район,  с. Жахнівка, вул. Молодіжна,  6

-           Іванковецький фельдшерський пункт

  Вінницька область, Тиврівський район с. Іванківці, вул. Дружби, 33
          -  Івонівецький фельдшерський пункт

  Вінницька область, Тиврівський район, с. Івонівці, вул. Сонячна, 32

-           Канавський фельдшерський пункт

  Вінницька область, Тиврівський район,  с. Канава, вул.. Молодіжна, 42

-           Кліщівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район, с. Кліщів, вул. Панаса  Мирного,2«б»

-           Кобелецький фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район, с. Кобелецьке, вул.. Д. Нечая,  6

-           Колюхівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Колюхів, вул. Затишна, 5

-           Онитківський  фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,   с. Онитківці, вул. Незалежності, 36

-           Пилявський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район, с. Пилява, вул. Першотравнева,  13

-           Пирогівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Пирогів, вул. Грушевського, 1

-           Рахно-Полівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,   с. Рахни-Польові, вул. І. Франка, б/н

-           Слідянський  фельдшерський пункт 

Вінницька область, Тиврівський район, с. Сліди, вул. Ювілейна, 9

-           Соколинецького фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,   с. Соколинці, вул. Миру, 29

-           Уяринецький фельдшерський пункт

Вінницька область,Тиврівський район, с. Уяринці, вул. Шевченка, 23

-           Черемошненський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Черемошне, вул. Шкільна, 16.

Фельдшерсько-акушерські пункти:

-          Яришівський фельдшерсько-акушерський пункт 

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Яришівка, вул. Центральна, 96 а

8.5.2. Гніванська амбулаторія загальної практики  сімейної медицини

Місце знаходження діяльності: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Соборна, 89
        
Фельдшерські пункти :

-          Гриженецький фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Гриженці, вул. Івана Франка, 2

        8.5.3. Сутисківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Місце знаходження діяльності:  Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, площа  Перемоги,16

Фельдшерсько-акушерські пункти:

-          Ворошилівський фельдшерсько-акушерський пункт 

Вінницька область, Тиврівський район,   с. Ворошилівка, вул. Центральна, 12

Фельдшерські пункти :

-          Борсківський фельдшерський пункт

 Вінницька область, Тиврівський район,   с. Борсків,  вул.. Пачевського, б/н

-          Шершнівський фельдшерський пункт

 Вінницька область, Тиврівський район, с. Шершні, вул. Сонячна, 68

-          Маянівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,   с. Маянів, вул. Свідзинського, б/н

8.5.4. Краснянська амбулаторія загальної практики  сімейної медицини

Місце знаходження діяльності: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 11  «а»

8.5.5. Тростянецька амбулаторія загальної практики  сімейної медицини

Місце знаходження діяльності: Вінницька область, Тиврівський район, с. Тростянець, вул. Травнева, 1 а

Фельдшерські пункти:
          -  Калнишівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Кальнишівка, вул. 50 років Перемоги, 58

-          Марківський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район, с. Марківка, вул. Набережна, 4

-          Потушанський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Потуш, вул. Можайського, 10

-          Федорівський фельдшерський пункт

Вінницька область,Тиврівський район, с. Федорівка, вул. Шевченка,36

-          Шендерівський фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район, с. Шендерів, вул. Ленінська,  10

8.5.6. Строїнецька амбулаторія загальної практики  сімейної медицини

Місце знаходження діяльності:  Вінницька область, Тиврівський район, с. Строїнці, вул. 50-річчя Жовтня, 20

Фельдшерський пункт:

-          Краснянківський  фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Краснянка, вул. Миру, 40

8.5.7. Селищанська амбулаторія загальної практики  сімейної медицини

Місце знаходження діяльності: Вінницька область, Тиврівський район, с. Селище, вул. Травнева, 2

Фельдшерський  пункт :

-          Урожайнівський фельдшерський пункт

Вінницька область,Тиврівський район,  с. Урожайне , вул. Шевченка,41-б

8.5.8. Великовулизька амбулаторія загальної практики  сімейної медицини

Місце знаходження діяльності: Вінницька область, Тиврівський район, с.Велика Вулига, вул. Терешкової, 74

Фельдшерські пункти :

-          Маловулизький фельдшерський пункт

Вінницька область, Тиврівський район,  с. Мала Вулига, вул. Дружби, б/н

-          Рогізнянський фельдшерський пункт

   Вінницька область, Тиврівський район,  с. Рогізна, вул. Шевченка,б/н

8.6. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Центру затверджуються головним лікарем Центру за погодженням з Уповноваженим органом управління.

8.7. З метою забезпечення своєї  господарської діяльності Центр забезпечує найм працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, що відповідають вимогам чинного законодавства.

8.8. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Центру затверджуються головним лікарем Центру.

 

9. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

9.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

9.1.1. Кошти закладу не підлягають розподілу серед засновників та працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску);

9.1.2. В разі реорганізації чи ліквідації закладу активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

9.2. Майно Центрує об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління Засновником. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства. Усі питання, які стосуються відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду, реконструкцію та капітального ремонту майна вирішуються виключно Засновником.

Реалізуючи право оперативного управління Центр володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Статуту.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у Центрунадлишкове майно, що не використовується Закладом, та майно, що використовується ним не за призначенням.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Центру.

9.3. Відчуження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать до основних фондів Центру та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплені за Закладомна праві оперативного управління, здійснюється у порядку, встановленому рішеннями Засновника.

9.4. Директор Центрунесе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Центроммайна.

9.5. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди Центром, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

9.6.Джерелами формування майна Центру є:

9.6.1. Кошти місцевого бюджету.

9.6.2. Власні надходження Центру:

-від господарської та/або виробничої діяльності;

-за оренду майна;       

-від реалізації майна;

9.6.3. Інші власні надходження Центру.

9.6.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

9.6.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного

розвитку регіонів.

9.6.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

9.7.Центр має право на підставі рішення Засновника :

- передавати матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно на праві оперативного управління Засновником;

- реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

9.8. Фінансування Центру:

- фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

- перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється Уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

9.9. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

10.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться при змінах чинного законодавства України або за рішенням Засновника.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються згідно вимог чинного законодавства України.

11.3. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України - за рішенням суду.

В разі реорганізації чи ліквідації закладу активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

12.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

12.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

12.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

12.9. Центр є таким, що припинив свою діяльність, з моменту проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

13.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними положеннями чинного законодавства.

 

          Голова районної ради                               Я. Й. Красовський