Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Будинок дитячої та юнацької творчості

Статут

Державну реєстрацію юридичної особи                       « ЗАТВЕРДЖЕНО »

              ПРОВЕДЕНО                                          рішенням 1 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 16.12.2003р.                            районної ради 4 скликання

Номер запису 11651200000000162                               від 12.12.2003 р. 

 

Державну реєстрацію юридичної особи                    « ЗАТВЕРДЖЕНО »

              ПРОВЕДЕНО                                       рішенням 13 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 10.12.2008 р.                         районної ради 5 скликання

Номер запису 11651070003000162                        25 вересня 2008 р.

 

Державну реєстрацію юридичної особи                   « ЗАТВЕРДЖЕНО »

              ПРОВЕДЕНО                                          рішенням 4 сесії Тиврівської

Дата реєстрації 09.02.2012р.                           районної ради 6 скликання

Номер запису 11651050005000162                    14 квітня 2011 р. 

 

                                                                               « ЗАТВЕРДЖЕНО »

                                                                      рішенням 12 сесії Тиврівської                                                                           районної ради 7 скликання

                                                                       22 грудня 2016 р.  №___

                                                                        _________Я. Й. Красовський

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

 «Тиврівський районний Будинок

дитячої та юнацької творчості»

    (в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

смт. Тиврів 2016 рік

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Цей Статут викладений в новій редакції відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Тиврівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

1.2           Тиврівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості - є багатопрофільним позашкільним навчальним закладом, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

1.3           Тиврівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості (далі БДЮТ) відповідно наказу по Тиврівському райвно від 5 жовтня 1960 року відкрито в бувшому приміщенні райвно районний Будинок піонерів, рішенням 12 сесії районної ради 21 скликання від 10 лютого 1993 року Тиврівський БДЮТ переданий до комунальної власності районної ради.

Юридична адреса та місцезнаходження БДЮТ: 23300, Вінницька область, Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Тиверська, буд. 30, № тел. 2-13-33.

БДЮТстворений Тиврівською районною радою, яка є його засновником  (далі за текстом - Засновник).   

Органом  управління БДЮТє Тиврівська районна рада.

Майно БДЮТу є об'єктом спільної комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.БДЮТ має печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки в установах банків.

Діяльність БДЮТ належить до сфери управліннявідділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації.

Зміни до Статуту БДЮТвносяться в порядку, встановленому для йогореєстрації.БДЮТє неприбутковоююридичною особоюмає ідентифікаційний номер,самостійний баланс, поточний, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатки зі своїм найменуванням, а також може від свого імені набувати майнових і особистих не майнових прав і обов’язків, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.4      Головними завданнями Будинку дитячої та юнацької творчості є:

реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

виховоздоровлення, дозвілля і відпочинку;

задання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності, правопорушень;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової та навчально-виховної  роботи;

формування у дітей та юнацтва свідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

надання навчальним закладам методичної допомоги з питань упровадження нових форм і методів навчання і виховання у навчально-виховний процес;

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва;

створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

просвітницька діяльність.

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих      вихованців, учнів і слухачів.

1.5           Районний БДЮТ здійснює навчання і виховання гуртківців, вихованців (учнів, слухачів) у час вільний від навчання в загальноосвітніх та в інших навчальних закладах.

1.6           БДЮТ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління якого належить БДЮТ, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад та власним Статутом.

1.7           В БДЮТ визначена мова навчання -  українська.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БДЮТ

2.1           БДЮТ відкритий у встановленому порядку, проводить роботу у виділених йому приміщеннях при наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

2.2           Засновником БДЮТ є Тиврівська районна рада (далі за текстом – Засновник). БДЮТ безпосередню підпорядкований в своїй діяльності Тиврівській районній раді. Оперативне управління БДЮТ здійснює відділ  освіти Тиврівської районної державної адміністрації.

2.3           БДЮТ може мати (створювати) філії – структурно  відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами за попереднім погодженням із Засновником.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В БДЮТ

3.1  БДЮТ проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну роботу та спортивну роботу.

3.2 Структура та штати БДЮТ розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються районним відділом освіти.

3.3 У структуру БДЮТ можуть входити відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі табори, бібліотека, творчі майстерні та інші підрозділи.

3.4 БДЮТ працює за річним планом роботи, погодженим Засновником.

3.5 БДЮТорганізовує і проводить навчально-виховну роботу з вихованцями, учнями і слухачами протягом навчального року в одновікових та різновікових групах за інтересами.

3.6. До БДЮТзараховуються діти і молодь віком від 5 до 18 років, в тому числі і ті, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

3.7 Формування контингенту вихованців, учнів і слухачів БДЮТздійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням та на підставі заяви батьківабо осіб, які їх замінюють.

        Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих спортивно-технічних об’єднань  (юних картингістів, юних автомобілістів, тощо), туристичних, хореографічних потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять в даному об’єднанні.

         3.8 Відповідно до рівня кваліфікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

         3.9 Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій та інших творчих об’єднань в БДЮТ становить, як правило 10 – 15 вихованців (учнів, слухачів). Наповнюваність груп встановлюється директором БДЮТ залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей  організації навчально-виховного і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більше як 25 чоловік.

         3.10 Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

        Група - це складова гуртка,  відділу,  відділення або  іншого творчого об'єднання одного профілю.

        Секція - це об'єднання  вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

        Студія - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів  або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.

         3.11 Індивідуальне навчання в БДЮТ організовується відповідно до порядку затвердженого МОН.

         3.12 Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів.

3.13 Навчальний рік в БДЮТ починається 1 вересня поточного року і завершується 31 травня наступного року. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.14 Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

          3.15 Навчально-виховний процес в БДЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, експедиції, навчально-тренувальні та оздоровчі збори, походи, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також з використанням інших форм.

        БДЮТ може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

         3.16 Режим щоденної роботи встановлює БДЮТ з урахуванням рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, а також правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників закладу між адміністрацією та профспілковим комітетом.

У канікулярні, вихідні та святкові дні БДЮТпрацює за окремим планом, затвердженим Директором.

        У період канікул БДЮТ організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

3.17 Випускникам БДЮТ, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для вихованців БДЮТ здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

           3.18 Навчально-виховний процес у БДЮТ здійснюється типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відділом освіти Тиврівської райдержадміністрації.

           3.19Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності БДЮТ, відповідного рівня гуртка, групи або іншого творчого об’єднання навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

           3.20Експериментальні навчальні плани складаються БДЮТ з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюються в установленому порядку.

           3.21 Тривалість одного заняття (уроку) в БДЮТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):

-                       віком від 5 до 6 років – 30 хв.;

-                       віком від 6 до 7 років – 35 хв.;

-                       старшого віку – 45 хв.

        Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначається режимом щоденної роботи закладу.

        Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником БДЮТ відповідно  до режиму роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження вихованців (учнів, слухачів).

        3.22 Гуртки, групи та інші творчі об’єднання БДЮТ класифікуються за трьома рівнями: початковий, основний, вищий.

        Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається програма.

        3.23 У БДЮТ в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися такі відділи:

-                відділ початкового технічного моделювання. Об’єднує гуртки, групи початкового технічного моделювання за участю вихованців віком від 5 до 10 років;

-                спортивно-технічний відділ. Об’єднує гуртки, групи за видами авіамодельного, судномодельного та мотоспорту, спортивної радіопеленгації, ракетомоделювання, юних картингістів тощо;

-                відділ науково-технічної творчості. Об’єднує гуртки, групи історико-технічного стендового моделювання, радіоконструювання, кіно -, фото -, відеотехніки, юних радіооператорів, юних астрономів тощо;

-                відділ обчислювальної техніки і програмування. Об’єднує гуртки, групи з вивчення основ інформатики і програмування, користувачів персонального комп’ютера, юних операторів ЕОМ, Web- дизайну та інших напрямків, пов’язаних з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

-                відділ декоративно-ужиткового мистецтва та естетики. Об’єднує гуртки, групи з художньої обробки деревини, різьблення, інкрустації соломкою, декоративного кування, плетіння з верби та лози, народних ремесл, гончарства, писанкарства, технічної естетики, паперової пластики, орігамі тощо.

-                відділ художньо-естетичний. Об’єднує гуртки, групи вокальні, драматичні, ритмічної гімнастики, естрадного, народного, бального танців, юних кореспондентів тощо.

-                відділ туристсько-краєзнавчий. Об’єднує гуртки, групи туристичні, краєзнавчі, туристсько-краєзнавчі тощо.

        У БДЮТ можуть створюватись відділи організаційно-масової та інструктивно-методичної роботи, а також відділи за іншими напрямами діяльності.

        3.24 БДЮТ може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань, у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих, навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

        3.25 У випадках, передбачених законодавством України, БДЮТ має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

        3.26 БДЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

        У БДЮТ можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

        Методичні об’єднання створюються для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності БДЮТ з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами.

        Відділи створюються у позашкільному  навчальному  закладі  за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

        Відділення створюються у позашкільному навчальному закладі за видами гуртків, секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами позашкільної освіти.

        З метою удосконалення системи навчання і виховання в БДЮТ можуть створюватись методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. Діяльність методичної ради здійснюється відповідно до рекомендацій МОН.

        3.27БДЮТ надає організаційно-методичну та практичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх, позашкільних, іншим організаціям та установам, молодіжним організаціям та об’єднанням в організації позашкільної освіти.

        3.28 БДЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців (учнів, слухачів) проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, змагань, екскурсій, навчально-тренувального збору та в інших формах.

 

        3.29В БДЮТ при нарахуванні висококваліфікованих кадрів, належних матеріально-технічних умов може організовуватися проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів та студентів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

        3.30Позашкільна освіта в БДЮТ може здійснюватися за такими напрямами:

-         художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих зді­бностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слуха­чами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчи­зняної і світової культури та мистецтва;

-         туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихо­ванців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етног­рафічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

-         еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихова­нцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середови­ще, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітни­цтво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;

-         науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, уч­нями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розши­рення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

-         дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню ви­хованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експери­ментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різ­них галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також ство­ренню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, роз­витку і підтримки юних талантів та обдарувань;

-         фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змі­стовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

-         військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень під­готовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, вихо­вання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

-         бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиб­лення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підви­щення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орі­єнтуватися у зростаючому потоці інформації;

-         соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне стано­влення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до акти­вної професійної та громадської діяльності, організацію їх змі­стовного дозвілля та відпочинку;

-         оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особи­стого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;

-         гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдару­вань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволо­діння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

 

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ БДЮТ.

              4.1 Учасниками навчально-виховного процесу в БДЮТ є:

-              вихованці (учні, слухачі);

-              директор, заступники директора закладу;

-              методист по гуртковій роботі;

-              методист по роботі з дитячими організаціями та об’єднаннями;

-              культорганізатор;

-              педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

-              батьки або особи, які їх замінюють;

-              представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

        4.2  Вихованці (учні, слухачі) БДЮТ мають гарантоване державою право на:

-         здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

-         добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;

-         навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в БДЮТ;

-         безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

-         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою БДЮТ;

-         участь у різних видах навчальної, науково-практичної та науково-дослідної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;

-         представлення в органах громадського самоврядування БДЮТ;

-         вільний вияв поглядів , переконань;

-         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

        4.3 Вихованці (учні, слухачі) БДЮТ зобов’язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

-         підвищувати загальний культурний рівень;

-         дотримуватися морально-етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-         бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку БДЮТ.

         4.4 Педагогічні працівники мають право на:

-         внесення керівництву БДЮТ та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів), застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;

-         вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

-         участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування БДЮТ у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-         захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

-         соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

-         вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями, слухачами;

-         об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5 Педагогічні працівники БДЮТ зобов’язані:

-         виконувати навчальні плани та програми;

-         надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

-         сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів), а також збереженню здоров’я;

-         дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців (учнів, слухачів), захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

-         постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-         вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

-         виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         дотримуватись вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

-         брати участь у роботі педагогічної ради закладу;

-         виконувати накази і розпорядження керівника закладу, відділу освіти;

-         здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку БДЮТ, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

-         визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів, слухачів, обирати адекватні засоби їх реалізації.

-         берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їхні інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя.

-         виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України.

         4.6 Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань БДЮТ працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого його керівником.

         4.7 Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань БДЮТ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

        Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

        4.8 Обсяг педагогічного навантаження в БДЮТ визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується районним відділом освіти.

        4.9 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів БДЮТ протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.

        4.10 Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

        Покладання на педагогічних працівників БДЮТ контрольних, інспекторських та інших, невластивих їм, функцій забороняється.

        4.11 Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.

        4.12 Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють мають право:

-         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу;

-         звертатися до органів управління освітою, керівника БДЮТ та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання, виховання дітей;

-         приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності БДЮТ;

-         брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази БДЮТ;

-         захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

V. УПРАВЛІННЯ БДЮТ

  5.1 БДЮТбезпосередню підпорядкований в своїй діяльності Засновнику та відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації, який здійснює оперативне управління.

Безпосереднє керівництво здійснюється директором.

        Директор БДЮТ призначається і звільняється відділом освіти Тиврівської районної державної адміністрації за погодженням з Засновником з дотриманням чинного законодавства України. Директором може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше три роки, який пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

         5.2 Керівник, заступники керівника, методисти, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

         5.3 Директор БДЮТ:

-         здійснює керівництво колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

-         організовує навчально-виховний процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і слухачів);

-         створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

-         організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

-         установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам БДЮТ відповідно до законодавства;

-         представляє БДЮТ у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності БДЮТ;

-         дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

-         забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями (учнями, слухачами), і контролює їх виконання;

-         застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників БДЮТ;

-         затверджує посадові обов'язки працівників БДЮТ;

-         щороку звітує на загальних зборах (конференції) колективу закладу про діяльність адміністрації;

-несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння БДЮТ.

           5.4 З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників в БДЮТ створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління БДЮТ.

      Головою педагогічної ради є директор БДЮТ.

     Педагогічна рада БДЮТ:
-         розглядає план роботи закладу, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
-         розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності БДЮТ;
-         визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
-         розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв'язків;
-         захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;
-         призначає учням, вихованцям і слухачам персональні та іменні стипендії, гранти;
-         порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;
-         розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу БДЮТ.
-         Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік. 

         5.5 У БДЮТ може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники БДЮТ та інші учасники навчально-виховного процесу. Методична рада є дорадчим органом.

      Методична рада:
-         координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність БДЮТ з різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи;
-         заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;
-         вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід;
-         дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з питань туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді;
-         обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;
-         поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо. 

           5.6 Органом громадського самоврядування БДЮТ є загальні збори (конференція) колективу цього БДЮТ, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. Повноваження зборів визначається чинним законодавством.

            Загальні збори (конференція) колективу центру туризму учнівської молоді проводяться за участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу БДЮТ, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету. 

           5.7 У БДЮТ за рішенням загальних зборів (конференції) або ради БДЮТ можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

            У період між загальними зборами (конференціями) може діяти рада БДЮТ, діяльність якої регулюється цим статутом БДЮТ.
        Рада БДЮТ розглядає питання перспектив розвитку БДЮТ, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва. 

 

VІ. ФІНАНСУВАННЯ, МАТЕРІАЛЬНА БАЗА І ШТАТИ БДЮТ

6.1 Фінансово-господарська діяльність БДЮТздійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

6.2 Фінансово-господарська діяльність БДЮТ здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

            6.3 Додатковими джерелами формування коштів БДЮТ є:

-         кошти одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;

-         кошти, одержані за виконання творчих та інших робіт на замовлення підприємств, установ, організацій;

-         доходи від реалізації видавницької продукції, учбових та наочних посібників;

-         доходи від здачі в оренду приміщення, обладнання та ін. майна;

-         доходи від діяльності підприємницьких структур, що утворюються або засновуються закладом з метою здобуття додаткових коштів;

-         дотації органів державної і місцевої влади;

-         кредити і позички банку;

-         добровільні грошові внески та спонсорські пожертвування підприємств, установ, батьків та окремих громадян;

-         гуманітарна допомога та інші надходження.

       Кошти, отримані БДЮТ з додаткових джерел фінансування, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої статутом.

           6.4 БДЮТ користується всіма правами юридичної особи, може заключати різні договори, пов'язані з роботою установи, має гербову печатку, штамп відповідного зразку, затверджених установленим порядком, фірмений бланк.

6.5Порядок діловодства і бухгалтерського обліку БДЮТвизначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яким підпорядкований БДЮТ.

         6.6. Матеріально-технічна база БДЮТ включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

  6.7 Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи БДЮТ надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

6.8.Майно БДЮТналежить до спільної власності територіальної громадсіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплюється за ним Засновником на праві оперативного управління.

Реалізуючи право оперативного управління БДЮТ володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Статуту.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у БДЮТнадлишкове майно, що не використовується БДЮТ, та майно, що використовується ним не за призначенням.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів БДЮТ.

6.9. Відчуження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать до основних фондів БДЮТ та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району і закріплені за БДЮТна праві оперативного управління, здійснюється у порядку, встановленому рішеннями Засновника.

6.10. Директор БДЮТнесе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за БДЮТмайна.

6.11. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди БДЮТ, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

        6.12.Платні послуги можуть надаватися за напрямами діяльності БДЮТ.

         6.13. БДЮТ може надавати платні послуги у сфері позашкільної освіти відповідно статті 28 Закону України „Про позашкільну освіту”.

         6.14. Доходи (прибутки) БДЮТвикористовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті.

6.15. Забороняється розподіляти отримані (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), членів БДЮТ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

VІІ. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

7.1 Директор БДЮТ, його заступники (методист) зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реальногочипотенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вонидізналися чи повиннібулидізнатися про наявність у нихреального чи потенційного конфлікту інтересів. Заступники (методист) повідомляютьДиректора БДЮТ, а Директор -  голову ради;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

7.2. Посадові особи БДЮТне можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

7.3. Голова ради або Директор БДЮТ протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у посадової особи БДЮТ реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

7.4. Звільнення посадової особи БДЮТ з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

7.5. Голова ради або Директор БДЮТ після того як стало відомо про конфлікт інтересів посадової особи, зобов’язаний вжити заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

7.6. У разі існування в посадової особи БДЮТсумнівів щодо наявності в нєїконфлікту інтересів воназобов’язаназвернутисьза роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі 5 ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції».

7.7. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БДЮТ

8.1 Контроль за діяльністю БДЮТ здійснюють Міністерство освіти та науки України, інші центральні органи виконавчої влади, Державна інспекція навчальних закладів, Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, відділ освіти Тиврівської райдержадміністрації та Засновник.

8.2.Основною формою контролю за діяльністю БДЮТє атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, затвердженому МОН.

8.3. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Засновником відповідно до чинного законодавства.

 

ІХ. ДІЯЛЬНІСТЬ БДЮТУ РАМКАХ

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

            9.1 БДЮТ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

 9.2 БДЮТ має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.

 

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БДЮТ

10.1.                       Рішення про реорганізацію або ліквідацію БДЮТ приймає Засновник.

10.2.     Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу.

10.3.                       У випадку реорганізації права та зобов’язання БДЮТ переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

10.4.                       Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління БДЮТ.

10.5.                       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно БДЮТ, виявляє його дебіторів- кредиторів і розраховується з ними, а також складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

10.6.                      У разі припинення діяльності БДЮТ (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету.

 

ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

 

Голова районної ради                                                 Я. Й. Красовський